Partou Zia
Orange, Books & Tin of White, 2001
oil on panel
41 x 30 cm