Partou Zia
White Texts, 2005
oil on canvas
45.5 x 61 cm